Vrijstelling van inschrijvingsgeld

Voorwaarden voor volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld

 • Cursisten met een inkomen via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon of die ten laste zijn van één van deze categorieën (attest OCMW).
 • Asielzoekers die materiële hulp genieten (attest LOI, Rode Kruis, Fedasil).
 • Gedetineerden.
 • Cursisten tussen 12 en 16 jaar die op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen een secundaire school en een Centrum voor Volwassenenonderwijs Nederlands tweede taal volgen.
 • Cursisten die een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering krijgen en die een opleiding volgen die door de VDAB erkend is in het kader van een traject naar werk of die ten laste zijn van één van deze categorieën (attest VDAB; let op de aangevinkte categorie op het attest!).
 • Niet-werkende verplicht ingeschreven werkzoekenden die nog geen recht op een wachtuitkering hebben verworven of cursisten die ten laste zijn van iemand uit deze categorie (attest VDAB; let op de aangevinkte categorie op het attest!).
 • Inburgeraars met een geldig inburgeringscontract of die een inburgeringsattest behaald hebben, voor de opleidingen Nederlands tweede taal, richtgraad 1 en 2 (inburgeringscontract of inburgeringsattest).
 • Cursisten die in het kader van de wooncode NT2 moeten volgen, enkel geldig voor niveau 1.1 (formulier Huis van het Nederlands).
 • Cursisten in het studiegebied algemene vorming (niet van toepassing voor SNT).

Leerplichtigen (m.u.v. hierboven) komen NIET meer in aanmerking voor een vrijstelling.
Opgepast:  de datum vermeld op het afgegeven attest voor vrijstelling mag maximum één maand vóór of maximum één maand na de inschrijvingsdatum zijn en mag de registratiedatum van de cursus niet overschrijden. (De registratiedatum valt op 1/3 van de effectieve lessen. Bij twijfel raadpleeg het SNT-secretariaat.)

Bedoelde attesten dienen aan het SNT secretariaat overgemaakt uiterlijk tegen de eerste les na de inschrijving en vóór de registratiedatum.

Uitzonderingen: 

 • Het inburgeringsattest of inburgeringscontract moet bij inschrijving overhandigd worden.
 • Het attest van LOI, Rode Kruis, Fedasil (zie hierboven) is slechts 2 weken geldig. Enkel inschrijven binnen deze periode is mogelijk.
 • De datum op het attest van het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap mag de datum van inschrijving met meer dan één maand voorafgaan.

Voorwaarden voor gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld

 • Cursisten met een inkomen via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor alle opleidingen die niet gevolgd worden in een door de VDAB erkend traject naar werk;of die ten laste zijn van één van deze categorieën. Attest VDAB 'Aanvraag van een vrijstelling van het inschrijvingsgeld in het Volwassenenonderwijs' ophalen in werkwinkel VDAB en indienen bij inschrijving; let op de aangevinkte categorie op het attest! Je kan dit attest ook zelf thuis afdrukken. Je vindt de link ‘Aanvraag CVO-attest’ op de startpagina van ‘Mijn loopbaan’ (http://vdab.be/mijnloopbaan/). Daar kan je een deels ingevuld attest printen. Als cursist hoef je enkel nog de naam van de opleiding in te vullen en het attest te ondertekenen.
 • Alle cursisten die in het bezit zijn van een van de volgende attesten of die ten laste zijn van een persoon die in het bezit is van een van de volgende attesten:
  • een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt (enkel geldig tot pensioengerechtigde leeftijd);
  • een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten (enkel geldig tot pensioengerechtigde leeftijd);
  • een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt (enkel geldig tot pensioengerechtigde leeftijd).
 • Gedeeltelijke vrijstelling na 65 jaar. Cursisten die bij inschrijving de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben komen als mindervalide in aanmerking voor gedeeltelijke vrijstelling enkel en alleen als ze volgend attest kunnen voorleggen:
 • een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt. Dit attest moet aangevraagd zijn voor de leeftijd van 65 jaar;
 • een attest, uitgereikt door de FOD, waaruit een vermindering blijkt van de zelfredzaamheid van ten minste zeven punten.

Opgelet: cursisten met een arbeidsongeschiktheid van +66% komen vanaf de leeftijd van 65 jaar niet meer in aanmerking voor een gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld.

 • Alle cursisten die gedurende twee opeenvolgende jaren opleiding gevolgd hebben in een Centrum voor Basiseducatie gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het jaar van inschrijving in een Centrum voor Volwassenenonderwijs.

Opgepast:  de datum vermeld op het afgegeven attest voor vrijstelling mag maximum één maand vóór of maximum één maand na de inschrijvingsdatum zijn en mag de registratiedatum van de cursus niet overschrijden. (De registratiedatum valt op 1/3 van de effectieve lessen. Bij twijfel raadpleeg het SNT-secretariaat.)

Bedoelde attesten dienen aan het SNT secretariaat overgemaakt uiterlijk tegen de eerste les na de inschrijving en vóór de registratiedatum.

Uitzonderingen: 

 • Het inburgeringsattest of inburgeringscontract moet bij inschrijving overhandigd worden.
 • Het attest van LOI, Rode Kruis, Fedasil (zie hierboven) is slechts 2 weken geldig. Enkel inschrijven binnen deze periode is mogelijk.
 • De datum op het attest van het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap mag de datum van inschrijving met meer dan één maand voorafgaan.

 

03/09/2015

Hoofdvestiging

SNT CVO
Centrum voor Volwassenenonderwijs
Arsenaalstraat 4
8000 Brugge
t 050 44 11 40
f 050 75 01 10
adm@snt.be

Openingsuren secretariaat
ma-vrij: van 8.30 tot 21.30 uur
zat: van 8.30 tot 12.00 uur

SNT CVO | Arsenaalstraat | Brugge | Copyright & disclaimer | Algemene voorwaarden